• دبیرخانه ویژه کانونهای فرهنگی هنری مساجد شهرستان