• پروانه تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته


عنوان خدمات

پروانة تأسیس چاپخانه و واحدهای وابسته

آدرس وبگاه

http://culture.farhang.gov.ir/publication

نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. دارا ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻃﺒﻖ ﺟﺪول ﺷﻤﺎره ١ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺻﺪر ﻣﺠﻮز ﺗﺎﺳﻴﺲ ﻟﻴﺘﻮﮔﺮاﻓﻲ، ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ و ﻋﻤﻠﻴﺎتﺗﻜﻤﻴﻠﻲ
٢. اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از ادارات ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح
٣. دارا ﺑﻮدن ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺑﺮای ﻣﺎﺷﻴﻦ آﻻت ﭼﺎپ ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
٤.اراﺋﻪ آﺧﺮﻳﻦ روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﻲ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﻘﻮﻗﻲ
ﻣﺪارک ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ:
١. اﺳﺘﻌﻼم ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ از اداره ﻛﺎر و اﻣﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
٢.اﺳﺘﻌﻼم از اداره ﺑﻬﺪاﺷﺖ
٣.اﺳﺘﻌﻼم از ﻣﺮاﺟﻊ ذﻳﺼﻼح

قوانین و مقررات بالادستی

(بند ١٦ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه تاسیس و نظارت بر چاپخانه ها و واحدهای وابسته شماره ٤٣٥ﻫ٢٨٨٥٣/ت مورخ ١٣٧١ مصوب هیات وزیران)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

الکترونیکی