• مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور


عنوان خدمات

مجوز خروج آثار هنرهای تجسمی از کشور

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.استعلام کتبی گمرک
٢.تصویر اثر مربوطه
٣. در صورت عدم تشخیص کارشناسان گمرک به مرکز هنرهای تجسمی ارجاع
می شود.

قوانین و مقررات بالادستی

(به استناد بند ٢٠ ماده ٢ قانون اهداف و وظایف وزارت ارشاد و بند دال آیین نامه اجرایی خروج محصولات فرهنگی و هنری مصوبه ١٥٥٧٠/ت ٢٨٨٦٠ ه هیات وزیران مورخ ١٣٨٢/٤/١١ )

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری