جهت مشاهده شرایط مجوز به لینک((خدمات الکترونیک)) درقسمت راست سایت اداره مراجعه فرمایید.