• پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه


عنوان خدمات

پروانه اجرای قطعات کوتاه و سرگرمی های نمایشی، سیرک و متفرقه

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

مدارک لازم برای صدور مجوز:
١.تکمیل فرم ثبت مشخصات متقاضی و برنامه
٢. دو قطعه عکس پرسنلی متقاضی
٣. پروانه صلاحیت هنری عوامل برنامه
٤. موافقتنامه میهمان- اگر میهمان دعوت شده باشد-
٥. نمونه کار در قالب لوح فشرده
٦.نمونه اوراق تبلیغاتی
٧.موافقتنامه اداره اماکن جهت اجرای برنامه در سالنهای با ظرفیت بیش از پانصد
نفر

قوانین و مقررات بالادستی

(ضوابط نظارت بر نمایش و صدور پروانه مصوبه جلسه ٤٦١ مورخه ١٣٧٩/٢/٦ شورای عالی انقلاب فرهنگی به استناد تبصره ١ ماده ٣ سیاستهای هنرهای نمایشی مصوب ٧٨/١١/٢٦ همان شورا)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری