• مجوز ورود اوراق و اسناد - توسط شرکت های حمل و نقل سریع


عنوان خدمات

مجوز ورود اوراق و اسناد - توسط شرکت های حمل و نقل سریع

آدرس وبگاه


نام دستگاه اجرایی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نام دستگاه مادر

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نوع خدمت

خدمت به کسب و کار(G٢B)

مخاطبین

(افراد حقیقی، حقوقی، شرکت ها و سازمانها)

مدارک لازم

ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮز:
١. ﻣﺠﻮزﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻻزم از وزارت راه وﺗﺮاﺑﺮی و ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺴﺖ
٢. درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺠﻮز ورود اوراق و اﺳﻨﺎد از ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ

قوانین و مقررات بالادستی

(قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

هزینه خدمت


شماره حساب (های) بانکی


پرداخت بصورت الکترونیک


مرحله ارائه خدمت

مراجعه حضوری